Regulamin portalu got2be.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z portalu got2be.pl (zwanego dalej: Portalem) i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Portal got2be.pl należy do i jest obsługiwany przez Web-labor z siedzibą w Ciasnej, ul. Zjednoczenia 114 (zwanego dalej „Operatorem”)

3. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu oznacza, iż zapoznał się on z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

4. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem uzyskania przez Użytkownika dostępu do materiałów zamieszczonych oraz publikowanych na Portalu.

5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator, obejmują:

a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej

b) dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW

c) aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w punkcie powyżej, z siecią Internet

d) prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w punkcie powyżej, przeglądarka internetowa Chrome w wersji 25 lub nowszej, Firefox w wersji 18.0 lub nowszej albo Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTM) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW

e) włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa powyżej, akceptacja plików Cookie

f) włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa powyżej, obsługa skryptów Java Script

g) prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa powyżej, oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 11.0 lub nowszej

II. Rejestracja w Portalu

1. Ze względu na erotyczny charakter niektórych materiałów korzystanie z portalu jest możliwe jedynie dla osób pełnoletnich.

2. Portal oferuje wszystkim odwiedzającym informacje ogólne o Portalu, możliwość oglądania Utworów oraz formularz, za pośrednictwem którego odwiedzający mogą zarejestrować się jako Użytkownicy Portalu.

3. Celem dokonania rejestracji, Użytkownik:

a) oświadcza, iż ukończył 18 lat

b) wypełnia formularz rejestracyjny, w którym zobowiązany jest podać nazwę, pod jaką będzie widoczny na Portalu (login), datę urodzenia stanowiącą jednocześnie podstawę do orzeczenia o pełnoletności Użytkownika oraz adres e-mail

c) akceptuje niniejszy regulamin w następstwie czego na jego adres e-mail przesłany zostanie link, o którym mowa punkcie d poniżej

d) aktywuje swoje konto przy użyciu linku przesłanego przez Operatora na podany adres e-mail

4. Po podaniu loginu i hasła, Użytkownik uzyskuje pełny dostęp do Portalu.

5. W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest Konto, a Użytkownik zawiera z Operatorem umowę korzystania z usług objętych Portalem.

6. Poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:

a) zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu

b) wyraża zgodę na upublicznienie Konta przez Operatora

c) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora wszelkich przekazanych w trakcie rejestracji danych osobowych, w celach realizacji przez Operatora usług dostępnych w ramach Portalu

7. Konto założone dla Użytkownika wygasa z upływem 2 lat od dnia ostatniego poprawnego logowania Użytkownika na Portalu.

8. Administratorem bazy danych osobowych Użytkowników jest Operator

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Każdy Użytkownik, którego dane znajdują się w bazie danych Operatora ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania. Dane są przekazywane dobrowolnie, ale brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z usług objętych Portalem.

III. Korzystanie z Portalu

Transmisje

1. Transmisja powinna być prowadzona na żywo. Niedozwolone jest odtwarzanie wcześniej nagranego materiału audio lub video, w szczególności materiału, który naruszałby postanowienia lub ich część niniejszego regulaminu.

2. W ramach transmisji Użytkownik nie może pokazywać osób trzecich bez ich jednoznacznej zgody.

3. Użytkownik prowadząc transmisję wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku Użytkownika na potrzeby usług świadczonych przez Operatora innym Użytkownikom Portalu.

4. Jeżeli w ramach Transmisji prezentowany jest Utwór objęty prawami autorskimi, Użytkownik prowadzący transmisję zgadza się na nieograniczone terytorialnie korzystanie przez Operatora z tego Utworu w celu udostępniania go w czasie trwania dotyczącej Utworu Transmisji.

5. Prowadzenie Transmisji w sposób niezgodny z przeznaczeniem Portalu, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem, a w szczególności w sposób naruszający prawa innych Użytkowników może skutkować tymczasowym lub trwałym zablokowaniem i/lub usunięciem Konta Użytkownika.

6. Celowe, mające powtarzalny charakter wprowadzanie w błąd Użytkowników (niezgodność Transmisji z podanym Opisem Prywatnej Transmisji jak również w szczególności złamanie pkt. 19. niniejszego paragrafu) w trakcie trwania Prywatnych Transmisji może skutkować tymczasowym lub trwałym zablokowaniem i/lub usunięciem Konta Użytkownika.

Zasady publikacji materiałów

7. Portal umożliwia Użytkownikom prowadzenie Transmisji na żywo oraz Użytkownikom prowadzącym dystrybucję Utworów w postaci cyfrowej za pośrednictwem Portalu udostępnienie innym Użytkownikom plików zawierających Utwory.

9. Udostępnienie Użytkownikowi Utworu z pliku wchodzącego do puli Utworów innego Użytkownika, zwanego dalej Użytkownikiem Umieszczającym następuje w ramach umowy zawieranej między tymi Użytkownikami. Na mocy tej umowy Użytkownik Umieszczający udziela drugiemu Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Utworu. Operator nie jest stroną takiej umowy.

8. Do realizowania płatności za licencje i udostępnianie plików na Portalu służą Kredyty.

9. Operatorowi przysługuje wyłączne prawo sprzedaży Kredytów. Odsprzedaż Kredytów jest niedozwolona.

10. Użytkownik może kupić Kredyty tylko wtedy, gdy posiada ważne Konto Użytkownika.

11. Użytkownik może kupić jednorazowo nie mniej niż 10 Kredytów, zgodnie z obowiązującym Cennikiem dostępnym na podstronie zakupu kredytów.

12. Celem zapłaty za kupione Kredyty Użytkownik może wybrać każdą z dostępnych na Portalu metod płatności.

13. Kredyty mogą być wykorzystane przez Użytkownika jedynie na Portalu.

14. Użytkownik może wykorzystać swoje Kredyty w ciągu 2 lat od daty zakupu.

15. Natychmiastowej zamianie na pieniądze podlegają jedynie Kredyty zarobione przez Użytkownika (zwane dalej: „Kredytami Otrzymanymi”).

16. Otrzymanie dostępu do Utworu przez Użytkownika powoduje zmniejszenie posiadanych przez niego Kredytów o kwotę określoną przez Użytkownika Umieszczającego Utwór w Portalu. Po zaksięgowaniu przez Operatora wpłaty Użytkownika, Kredyty te są przekazywane na Konto Użytkownika Umieszczającego.

17. Użytkownik Umieszczający może posiadać oprócz Kredytów Otrzymanych także Kredyty kupione celem realizacji zakupów Utworów innych Użytkowników Umieszczających na Portalu. W takiej sytuacji Kredyty Użytkownika będą zdeponowane na dwóch, niezależnych od siebie saldach: Kredytów Otrzymanych i Kredytów Kupionych. Użytkownicy mogą dowolnie dokonywać transferów pomiędzy dwoma saldami rozliczeniowymi Kredytów z uwzględnieniem kosztu narzuconego na operację transferu kredytów w wysokości 40% transferowanej kwoty Kredytów.

18. Po zebraniu na saldzie Kredytów Otrzymanych 1000 Kredytów, Użytkownik może zażądać od Operatora wypłaty ich równowartości w PLN według przelicznika 1 Kredyt = 0,11 PLN (słownie jedenaście groszy). Operator przeleje należną Użytkownikowi kwotę na jego rachunek bankowy w terminie do 7 dni roboczych.

19. Obowiązki podatkowe związane z uzyskaniem przychodu w następstwie wypłaty Kredytów zgromadzonych przez Użytkownika spoczywają na Użytkowniku.

20. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę korzystania z usług objętych Portalem poprzez likwidację Konta.

21. Z chwilą likwidacji Konta tj. chwilą rozwiązania umowy korzystania z usług objętych Portalem:

- wszystkie umieszczone przez Użytkownika Utwory zostaną usunięte z Portalu,

- wszystkie Kredyty zostaną zwrócone i zamienione na pieniądze po pomniejszeniu o kwotę kosztów realizacji transakcji zgodnie z Cennikiem, z uwzględnieniem terminów określonych w ust. 12 powyżej.

IV. Obowiązki Użytkowników

1. Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem, a w szczególności do korzystania z Portalu w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników.

2. Zabronione jest:

a) namawianie do podania, podawanie jak również prośby o podanie adresu zamieszkania, telefonów oraz adresów e-mail, danych kontaktowych jak również próby podjęcia kontaktu poza Portalem za jego pośrednictwem ( w szczególności za pośrednictwem Transmisji, Chata, Wiadomości Prywatnych)

b) reklamowanie innych adresów portali oraz stron internetowych, firm, produktów oraz usług jak również namawianie do skorzystania z nich

c) rozpowszechnianie na Portalu Utworów, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień do ich publikacji lub rozpowszechniania

d) umieszczanie na Portalu materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem, a w szczególności treści o charakterze pornografii z udziałem dzieci, osób nieletnich oraz zwierząt lub z użyciem przemocy, materiałów propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających wirusy oraz publikacja wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu treści

e) rozpowszechnianie za pomocą Portalu treści rażąco naruszających ogólnie przyjęte normy obyczajowe i społeczne oraz treści rażąco drastycznych,

f) zamieszczanie treści nawołujących do nienawiści na tle rasowym, religijnym, etnicznym lub jakimkolwiek innym, oraz propagujących faszyzm, nazizm lub inne zbrodnicze ideologie

g) odpłatne przenoszenie lub udostępnienie części lub całości Konta (Nieautoryzowany Dostęp)

h) wypłacanie niewykorzystanych w serwisie kredytów na konto bankowe użytkownika

3. W przypadku złamania prawa lub podejrzenia złamania prawa Operator będzie współpracować z odpowiednimi organami ścigania.

V. Odpowiedzialność Użytkowników

1. Użytkownicy ponoszą wszelką odpowiedzialność związaną z poszanowaniem praw autorskich i innych praw związanych z przechowywaniem, rozpowszechnianiem i innymi formami korzystania z Utworu.

2. Utwory publikowane przez osoby trzecie: Operator nie jest "producentem" wszelkich rzeczywistych lub symulowanych pornograficznie Utworów. W przypadku pojawienia się takich treści na stronie zaangażowanie Operatora ogranicza się do przekazywania, wyszukiwania, hostingu i/lub formatowania Utworów dodanych przez Użytkowników na obszarach Portalu, które są kontrolowane przez Użytkowników.

3. Wykonawcy Utworów, "producenci" wszelkich rzeczywistych lub symulowanych pornograficznie Utworów osób trzecich są odpowiedzialni za zachowanie dokumentacji weryfikacji wieku.

4. Użytkownik zobowiązuje się, iż w razie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Operatora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw w ramach jakiegokolwiek Utworu udostępnionego na Portalu, Użytkownik ten w miarę możliwości wstąpi do sprawy w miejsce Operatora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego i koszty zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

5. W wypadku wykrycia naruszenia postanowienia pkt. IV ust.2 lit.e (Nieautoryzowany Dostęp), Operator jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 1000 PLN. Naruszenie postanowień Regulaminu może skutkować: ostrzeżeniem, blokadą dostępu do konta, usunięciem poszczególnych Utworów, ograniczeniem możliwości dostępu do niektórych usług Portalu lub usunięciem konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim Utworami.

6. Gdy Użytkownik podjął działania, które nie są niezgodne z Przepisami Regulaminu ale według wiedzy Operatora są uznawane za niepożądane, może on pocztą elektroniczną poinformować Użytkownika o swoich zastrzeżeniach i zażądać zaprzestania podejmowania tych działań. Niezastosowanie się Użytkownika niezwłocznie do tego żądania stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.

VI. Zastrzeżenia

1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Operatora za szkody wynikłe nie z jego winy, w tym w szczególności:

a) szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu, o ile takie działanie Użytkowników nie stanowi zgodnego z przeznaczeniem, normalnego korzystania z Portalu

b) szkody Użytkownika Umieszczającego związane z nieprawidłowym udostępnieniem Utworów

c) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła do Konta Użytkownika powstałe z jego winy (np. udostępnienie osobie trzeciej hasła przez Użytkownika),

d) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej

e) działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu, w szczególności za blokadę Konta, usunięcie poszczególnych Utworów, ograniczenie możliwości korzystania z niektórych usług Portalu lub usunięcie konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim Utworami.

2. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Operator zastrzega sobie:

a) okresowego zawieszenia działania Portalu z przyczyn technicznych bądź organizacyjnych bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników

b) natychmiastowego usunięcia jednego lub kilku plików udostępnianych przez Użytkownika Umieszczającego, a także całego Konta bez uprzedzenia Użytkownika, w wypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu

c) przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną na Portalu na inny podmiot.

VII. Zmiany Regulaminu

1. Wszystkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Operatora z ważnej przyczyny.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na łamach Portalu Użytkownika.

3. W razie braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest rozwiązać umowę z Operatorem poprzez niezwłoczne usunięcie Konta, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od zmiany regulaminu. Nieusunięcie konta będzie równoznaczne z akceptacją zmienionej treści Regulaminu.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu a także reklamacje dotyczące świadczenia usług na Portalu należy kierować na adres support@got2be.pl

2. Reklamacje, o których mowa w ust.1 będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji drogą elektroniczną.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mogą być interpretowane w sposób ograniczający prawa przysługujące konsumentom na mocy obowiązujących przepisów.

4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 31.10.2014.